CoreIT – din licenspartner

Med våra övriga tjänster hjälper vi dig som kund att bygga upp en effektiv infrastruktur-plattform för ditt IT-stöd. En viktig pusselbit där är att du använder dig av rätt produktlösningar. Kring mjukvaran brukar just licenserna vara en avsevärd kostnad samt ibland ett bekymmer, både hanteringsmässigt samt att veta att man har rätt licenser.
CoreIT hjälper dig att få god kontroll på dina licenser, att välja rätt licensformer som passar dina behov. Med våra tjänster och metoder får Du en korrekt licensiering till lägsta möjliga kostnad över avtalsperioden.

Licensinventering

En licensinventering från CoreIT är en bra start för att få ordning och reda. Förutom att inventera och sammanställa hur många användare, programvaror och licenser ni har ger vi även råd kring vilka lösningar som finns för att få fortsatt kontinuerlig kontroll. Efter genomförd licensinventering skall ni själva löpande kunna förvalta er licensportfölj så att ni alltid vet vad ni använder och vad ni har köpt, samt vilka rättigheter ni har gentemot leverantörerna.

Licensrådgivare

Vi kan agera licensrådgivare för alla våra kunder, oavsett om det är vi som förser er med licenser eller inte. Vissa av våra kunder har ibland licensavtal med någon av våra kollegor i branschen sedan tidigare, är ett dotterbolag som måste följa de avtal som finns i koncernen eller av andra skäl köper licenser på annat håll. Givetvis står vi till tjänst att på konsultbasis vara licensrådgivare för att rätt beslut kring avtalsform och licensmodell skall fattas.