Dataskyddsdagen 

Den 28 januari 1981 antogs Europarådets Konvention 108, som är det första rättsligt bindande internationella instrumentet för dataskydd. Sverige undertecknade konventionen för hela 41 år sedan, närmare bestämt den 28 januari 1981. Europarådet beslutade sedan 2006 att den 28 januari varje år skulle vara den internationella dataskyddsdagen.

Kom ihåg att ansvarsskyldigheten i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen inte bara innebär att du ska kunna visa att bestämmelserna i dataskyddsförordningen följs, men även hur du gör för att följa lagstiftningens krav i verksamheten!

En otroligt viktig aktivitet i dataskyddsarbetet för en verksamhet är att säkerställa att man har byggt upp en fungerande dataskyddsorganisation som är förankrad i verksamheten och som anger vilket ansvar respektive anställd i organisationen har i dataskyddsarbetet. 

Dataskyddsdagen bild till inlagget

Vad behöver du som verksamhet tänka på när det gäller dataskydd?

  1. Säkerställ och dokumentera verksamhetens dataskyddsarbete enligt de lagkrav som finns.
  2. Säkerställ att det finns resurser i verksamheten för att efterleva lagkraven i dataskyddsförordningen. Det innebär att engagera ledningen och utse ansvariga i varje verksamhetsområde som får ett särskilt ansvar att arbeta med och driva frågan inom sitt område.
  3. Säkerställ att det finns utbildningsprogram där samtliga medarbetare får utbildning i verksamhetens krav och deras eget ansvar för både dataskydd och säkerhet.
    Redan vid introduktion i dataskydd och säkerhet bör de få förmågan att upptäcka en personuppgiftsincident!

Har du inte organiserat ditt dataskyddsarbete i verksamheten så är det hög tid att påbörja det jobbet nu!

Nytt vad gäller dataskyddsförordningen!

När den nya regeringen presenterade budgeten för 2023 föreslogs IMY få en ökning av anslaget med 56 miljoner kronor under 2023–2024. Det är en ökning med drygt 40 procent!

IMY kommer nu att kunna öka arbetet med att ta fram vägledning och stöd om data- och integritetsskydd. De kommer även att kunna genomföra mer tillsyn där man ser de största riskerna för integriteten.

Myndigheten får med ökat anslag också möjlighet att ge större stöd till innovationsaktörer!

Vi befinner oss mitt i ett tekniksprång, där kärnan handlar om datadriven innovation. Utvecklingen rymmer stora möjligheter men också samhällsutmaningar inom till exempel hälso- och sjukvård, brottsbekämpning och välfärd som med hjälp av data kan hanteras på helt nya och mer effektiva sätt. Men för den enskilde innebär teknikutvecklingen samtidigt en ökad utsatthet. Artificiell intelligens, sakernas internet och andra tekniker innebär nya och effektiva sätt att samla in och analysera personuppgifter där IMY nu kan bidra med utökat stöd.

Vad kan CoreIT göra för att stärka ditt dataskyddsarbete?

Det kan vara svårt att på egen hand hålla sig uppdaterad vilka säkerhetsbrister som finns inom verksamheten och vad man behöver tänka på vid upphandling av ny teknik som även påverkar insamling och hantering av personuppgifter.

CoreIT har ett väl inarbetat säkerhetsarbete inom sin verksamhet men där vi även stöttar kunder i deras arbete med dataskydd och säkerhet. Vi erbjuder risk och sårbarhetsanalyser där vi kan ge er en helhetsbild med en detaljerad riskbedömning av er IT-säkerhet och ert dataskydd.

Vi har ett dedikerat team som jobbar med dataskydd och informationssäkerhet där vi arbetar med strategier och efterlevnad enligt gällande riktlinjer, lagar och förordningar.

För support och frågor kring dataskydd och säkerhet kontakta oss.

CoreIT Jim Rönnlund

Jim Rönnlund
070-600 18 51
jim.ronnlund@coreit.se