Certifierad Projektledare

Som andra person på CoreIT har Magnus Lundin blivit Certifierad Projektledare genom Westhagens utbildning. Detta tillsammans med Berth Brandell som sedan tidigare har samma Certifiering.

Under 2010 har Magnus gått Westhagen Certifierad Projektledare och erhöll diplom i december i Umeå. 
 
WesthagenCertifieradProjektledare

Certifierad Projektledare

Övergripande syfte
Programmet syftar till att utveckla kunskapen om och förståelsen för hur man leder och driver projekt.

Programmet ger svar på frågorna:
• Vilka kritiska styrfaktorer måste utvecklas? 
• Hur planera, starta, styra och leverera på ett effektivt sätt och samtidigt skapa engagemang i hela projektorganisationen? 
• Vilka planer, dokument och avtal behövs för en rationell styrning av olika typer av uppdrag? Hur kan man undvika onödig byråkrati?
• Hur kan man skapa samverkan och motivation hos teamet?
• Hur kan man kraftsamla projektets resurser?

Certifierad projektledare har utformats för att ha följande fokus:

• Öka projektledarens självkännedom i sin utveckling av projektledarrollen.
• Öka projektledarens förmåga att skapa bra förutsättningar i teamet.  
• Utveckla samverkan mellan projektledare, specialister, projekt-medlemmar och ansvariga linjechefer.
• Ge ökad förståelse för en effektiv kommunikation och en förmåga att stärka teamets drivkraft. 
• Skapa en förståelse för de viktigaste kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas som projektledare.
• Utveckla ett arbetssätt som är tillämpbart i projekt och processer men även i löpande uppdrag.